Usenet Replayeriso-8859-1


Path:  news2.ip-mobilphone.net ! NNTPLoader.ip-mobilphone.net ! news.netfront.net ! goblin3 ! goblin.stu.neva.ru ! ddt.demos.su ! f400.n5020 ! f4441.n5020 ! f1042.n5020 ! f57.n5053 ! f51.n5053 ! not-for-mail
Newsgroups:  fido7.fidonet.history
Distribution:  fido7
X-Comment-To:  Andrei Fomenko
Approved:  gateway@fido7.ru
From:  Valentin Kuznetsov <Valentin.Kuznetsov@p401.f51.n5053.z2.fidonet.org>
Date:  Sun, 02 Feb 2014 22:46:13 +0400
Subject:  Fidonet.History FAQ - ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÙÅ ÄÁÔÙ
Message-ID:  <MSGID_2=3A5053=2F51.401_1F63018C@fidonet.org>
Organization:  òÁÚÕÍ Webæéäï ÐpÉ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÷ÁÓ ÉÚ-ÐÏÄ ÐÉÎÇ×ÉÎÁ!!
X-FTN-FLAGS:  SNT
X-FTN-AREA:  FIDONET.HISTORY
X-FTN-MSGID:  2:5053/51.401 1F63018C
X-FTN-Tearline:  WebFIDO/OS2 V0.13931d
X-FTN-Origin:  òÁÚÕÍ Webæéäï ÐpÉ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÷ÁÓ ÉÚ-ÐÏÄ ÐÉÎÇ×ÉÎÁ!! (2:5053/51.401)
X-FTN-SEEN-BY:  46/50 250/25 451/30 452/28 166 463/68 469/418 4635/78 5000/111
X-FTN-SEEN-BY:  5001/5001 5005/49 5010/352 5015/42 5019/40 42 400 5020/35 400 545
X-FTN-SEEN-BY:  5020/715 758 785 814 830 846 847 848 849 902 982 1042 2140 2992 4441
X-FTN-SEEN-BY:  5020/8080 8181 12000 5022/63 128 5029/32 5030/115 830 1900 5042/13
X-FTN-SEEN-BY:  5050/57 5051/41 5052/4 5053/7 51 54 57 5054/89 5055/37 5057/34 70
X-FTN-SEEN-BY:  5062/25 5064/56 5068/45 5071/166 5083/444 6055/2 6070/109 6090/1
X-FTN-PATH:  5053/51 57 5020/1042 4441
X-FTN-PATH:  5020/400
Lines:  11
Xref:  news2.ip-mobilphone.net fido7.fidonet.history:12375


ðpÉ×ÅÔ, Andrei!
ïÔ×ÅÞÁÀ ÎÁ ÐÉÓØÍÏ ÏÔ 03 Feb 14 01:28:42 (AREA:FIDONET.HISTORY)
AF> ðpÏÂÅÖÁÌÓÑ ÐÏ FAQ, ÔÁÍ ÏÞÅÎØ ÍÎÏÇÏ ËÏÐÉÐÁÓÔÙ, É
AF> ÄÏ×ÏÌØÎÏ-ÔÁËÉ ÞÁÓÔÏ ËÏÐÉpyÅÔÓÑ ÞÔÏ-ÔÏ ÔÉÐÁ "2 ÇÏÄÁ ÎÁÚÁÄ",
AF> "ÌÅÔ 5-6 ÎÁÚÁÄ" É Ô.Ä.
AF> óÁÍÉ ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ: ÅÓÌÉ ÜÔy ÆpÁÚy ÓËÏÐÉÐÁÓÔÉÌÉ × FAQ 5 ÌÅÔ
AF> ÎÁÚÁÄ, ÔÏ ÓÅÊÞÁÓ ÆpÁÚÁ "5-6 ÌÅÔ ÎÁÚÁÄ" ÄÏÌÖÎÁ ÐpÅ×pÁÔÉÔØÓÑ
AF> × "10-11 ÌÅÔ ÎÁÚÁÄ". ðpÅÄÌÁÇÁÀ ÐÅpÅpÁÂÏÔÁÔØ FAQ Ó
AF> pÁÓÓÔÁÎÏ×ËÏÊ pÅÁÌØÎÙÊ ÔÏÞÅË × ÇÏÄÁÈ.
÷ÏÚØÍ£ÛØÓÑ ×ÙÑ×ÉÔØ pÅÁÌØÎÙÅ ÄÁÔÙ ÓÏÂÙÔÉÊ? èÏÔÑ ÂÙ ÞÁÓÔÉ?
ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï pÅÁÌØÎÙÈ ÄÁÔÁÈ É ×ÓÔÁ×ÌÀ × æáë ÌÅÇËÏ, ÎÕÖÎÙ ÔÏÌØËÏ Ó×ÅÄÅÎÉÑ...Where you can get the newsgroup fido7.fidonet.history